Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

Regional Environmental Office 2 Lampang

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สำนักงานสิงแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง

ส่วนอำนวยการ (อก.)

ส่วนอำนวยการ (อก.)

ส่วนอำนวยการ (อก.)

มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1) บริหารงานอำนวยการสำนักงาน งานธุรการ และสารบรรณ งานราชพิธี/รัฐพิธี

2) บริหารงานบุคคล พัฒนาและประเมินประสิทธิภาพบุคลากร งานระเบียบ คำสั่ง และงานราชอิสริยาภรณ์

3) บริหารงานการคลัง การจัดทำบัญชีงบประมาณ และประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

4) บริหารงานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำทะเบียนวัสดุ ควบคุมการเบิกจ่าย เก็บรักษาซ่อมบำรุง

5) บริหารงานจัดระเบียบการใช้พาหนะและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่ ตรวจสอบซ่อมบำรุงยานพาหนะและตกแต่งซ่อมแซมอาคารสถานที่

6) บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

7) ประสานและอำนวยการจัดการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมสำนักงาน

8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย