Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

Regional Environmental Office 2 Lampang

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สำนักงานสิงแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง

ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ยส.)

ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ยส.)

ส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม

มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1) จัดทำ และติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ในระดับภาค

2) ติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ รวมทั้งการดำเนินงานการจัดการในเขตควบคุมมลพิษ
    พื้นที่ควบคุมสิ่งแวดล้อมและพื้นที่เฝ้าระวังหรือพื้นที่เสี่ยงด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม 

3) วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่

4) ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานกับส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย