Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

Regional Environmental Office 2 Lampang

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สำนักงานสิงแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง

ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (คส.)

ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (คส.)

ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1) ติดตาม ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

    ด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

2) ดำเนินการเรื่องการร้องทุกข์ เหตุฉุกเฉินและอุบัติภัยด้านสิ่งแวดล้อม 

3) เสนอแนะและให้คำปรึกษาทางวิชาการ ดำเนินการตามกฎหมายด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

4) ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานกับส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย