Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

Regional Environmental Office 2 Lampang

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สำนักงานสิงแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง

ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม (วส.)

ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม (วส.)

ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1) เป็นศูนย์ทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

2) จัดทำระบบคุณภาพ พัฒนารูปแบบ และวิธีการทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อม ให้ได้ตามมาตรฐานสากลของห้องปฏิบัติการ 

3) ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานกับส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย